Early Accounts of the Temple of Jerusalem – Sources     HomeSourcesTopicsViews


ΤΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΡΓΟΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
THESAURUS LINGUAE GRAECAE    
     14.  Οὗτος ὁ Ἀδριανὸς λωβηθεὶς τῷ σώματι καὶ μετα­στειλάμενος ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἰατρῶν, ᾔτησε παρ’ αὐτῶν ἰατρείαν τοῦ σώματος αὐτοῦ. Οἱ δὲ πολλὰ κεκμηκότες καὶ πολλὰ ποιήσαντες καὶ μηδὲν ἀνύσαντες ὑπ’ αὐτοῦ ἐσκώφθησαν, ὃς καὶ ἐπιστολὴν ὀνειδιστι­κὴν ἔγραψε κατ’ αὐτῶν, τὴν τέχνην αὐτῶν αἰτιώμενος ὡς μηδὲν εἰδυῖαν. Τῆς δὲ προκειμένης αὐτῷ νόσου ἕνεκα στέλλεται τὴν πορείαν ἐπὶ τὴν τῶν Αἰγυπτίων γῆν. Ἔδει δὲ αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων ἐπὶ τὰς ἑξῆς προ­βαίνοντα πόλεις ταύτας κατοπτεύειν. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ φιλοΐστωρ. Διέρχεται οὖν τὴν Ἀντιόχου πόλιν, ὑπερβαίνει τε τὴν Κοίλην καὶ τὴν Φοινίκην, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν Παλαιστίνην, τὴν καὶ Ἰουδαίαν καλουμένην μετὰ ἔτη μζ τῆς τῶν Ἱεροσολύμων ἐρημώσεως. Καὶ ἄνεισιν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν περίπυστον πόλιν καὶ ὀνομαστήν, ἣν κατέστρεψε Τίτος Οὐεσπασιανοῦ παῖς τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας. Καὶ εὗρε τὴν πόλιν πᾶσαν ἠδαφισμέ­νην, καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ κατεπεπατημένον, παρεκτὸς ὀλίγων οἰκημάτων καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας μικρᾶς οὔσης, ἔνθα ὑποστρέψαντες οἱ μαθηταί, ὅτε ὁ Σωτὴρ ἀνελήφθη ἀπὸ τοῦ ἐλαιῶνος ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον. Ἐκεῖ γὰρ ὠκοδόμητο· τοῦτ’ ἐστὶν ἐν τῷ μέρει Σιών, ἥτις ἀπὸ τῆς ἐρημώσεως περιελήφθη· καὶ μέρη οἰκήσεων περὶ αὐτὴν τὴν Σιὼν καὶ ἑπτὰ συναγωγαί, αἳ ἐν τῇ Σιὼν μόναι ἑστήκεσαν, ὡς καλύβαι μόνον, ἐξ ὦν μία περιελείφθη ἕως χρόνου Μαξιμωνᾶ τοῦ ἐπισκόπου καὶ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως «ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι« κατὰ τὸ γεγραμ­μένον. Διανοεῖται οὖν ὁ Ἀδριανὸς τὴν πόλιν κτίσαι, οὐ μὴν τὸ ἱερόν. Καὶ λαβὼν τὸν Ἀκύλαν τοῦτον τὸν προγε­γραμμένον, ἑρμηνευτὴν Ἕλληνα ὄντα, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Ἀδριανὸς Ἕλλην ὑπῆρχεν· ἦν δὲ ὁ Ἀκύλας αὐτοῦ τοῦ βασιλέως πενθερίδης, ἀπὸ Σινώπης δὲ τῆς Πόντου ὁρμώμενος καθίστησιν αὐτὸν ἐκεῖσε ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπιστάτην τοῖς ἔργοις τῶν τῆς πόλεως κτισμάτων, ἐπι­τεθεικὼς τῇ οἰκοδομουμένῃ πόλει τὸ ἴδιον ὄνομα καὶ τοῦ βασιλικοῦ ὀνόματος τὸν χρηματισμόν. Ὡς γὰρ ὠνόμαστο Αἴλιος Ἀδριανός, οὕτω καὶ τὴν πόλιν ὠνόμασεν Αἰλίαν.
     15.  Ὁ τοίνυν Ἀκύλας διάγων ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁρῶν τοὺς μαθητὰς (τῶν μαθητῶν) τῶν ἀποστόλων ἀνθοῦντας τῇ πίστει καὶ σημεῖα μεγάλα ἐργαζομένους ἰάσεων καὶ ἄλλων θαυμάτων· —ἦσαν γὰρ ὑποστρέψαν­τες ἀπὸ Πέλλης τῆς πόλεως εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν αὐτῇ διατρίβοντες καὶ διδάσκοντες. Ἡνίκα γὰρ ἔμελλεν ἡ πόλις ἁλίσκεσθαι ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καὶ ἐρημοῦσθαι προεχρη­ματίσθησαν ὑπὸ ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ πάντες οἱ μαθηταὶ μεταστῆναι ἀπὸ τῆς πόλεως, μελλούσης ἄρδην ἀπόλλυσθαι. Οἵτινες μετανάσται γενόμενοι ᾤκησαν ἐν Πέλλῃ τῇ προγεγραμμένῃ πόλει, πέραν τοῦ Ἰορδάνου· ἡ δὲ πόλις ἐκ Δεκαπόλεως λέγεται εἶναι. Μετὰ δὲ τὴν ἐρήμωσιν Ἱερουσαλὴμ ἐπαναστρέψαντες, ὡς ἔφην, εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα σημεῖα μεγάλα, ὡς προεῖπον, ἐπετέλουν. Ὁ οὖν Ἀκύλας κατανυγεὶς τὴν διάνοιαν τῷ χριστιανισμῷ ἐπίστευσε καὶ μετὰ χρόνον αἰτήσας τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα ἐκομίσατο. Ἀπὸ δὲ τῆς πρώτης αὐτοῦ ἕξεως ὅτε τὰ τῶν Ἑλλήνων ἐφρόνει μὴ μεταθέμενος τοῦ πιστεύειν δηλονότι τῇ ματαίᾳ ἀστρονομίᾳ, ἣν ἀκριβῶς ἐκπεπαί­δευτο, ἀλλὰ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τὸ θέμα τῆς αὐτοῦ γενέσεως σκεπτόμενος, ἐλεγχόμενός τε ὑπὸ τῶν διδασ­κάλων καὶ ἐπιτιμώμενος ἕνεκα τούτου καθ’ ἡμέραν, μὴ διορθούμενος δέ, ἀλλὰ καὶ φιλονείκως μᾶλλον ἀντιτι­θέμενος καὶ σπεύδων συνιστᾶν τὰ ἀσύστατα, τὴν εἱμαρ­μένην δηλονότι καὶ τὰ περὶ αὐτῆς διηγήματα, ἐξεώσθη πάλιν τῆς ἐκκλησίας ὡς ἄχρηστος πρὸς σωτηρίαν. Πικρανθεὶς δὲ τὴν διάνοιαν ὡς ἠτιμωμένος εἰς ζῆλον μάταιον αἴρεται καὶ τὸν χριστιανισμὸν ἀναθεματίσας καὶ τὴν αὐτοῦ ζωὴν ἀρνησάμενος προσηλυτεύει καὶ περι­τέμνεται Ἰουδαῖος καὶ ἐπιπόνως φιλοτιμησάμενος ἐξέδωκεν ἑαυτὸν μαθεῖν τὴν Ἑβραίων διάλεκτον καὶ τὰ αὐτῶν στοιχεῖα.


DE MENSURIBUS ET PONDERIBUS
ON MEASURES AND WEIGHTS
by EPIPHANIUS of SALAMIS in 392 C.E.
EPIPHANIUS' TREATISE ON WEIGHTS AND  
MEASURES, ed. James E. Dean, 1935          
    14. For this Hadrian, when leprosy appeared in his body and he had summoned the whole multitude of the physicians under his dominion before him, demanded of them healing for his body. And when they had labored much and done many things and availed nothing, they were scorned by him. He wrote an abusive letter concerning them, assailing their art as devoid of knowledge. But as a result of the illness that befell him he went on a journey to the land of Egypt. And, approaching other places in order from that of the Romans, he must inspect them, for he was a man who loved to see places. So he passed through the city of Antioch and passed through [Coele-Syria] and Phoenicia and came to Palestine, which is also called Judea, forty-seven years after the destruction of Jerusalem. And he went up to Jersualem, the famous and illustrious city which Titus, the son of Vespasian, overthrew in the second year of his reign. And he found the temple of God trodden down and the whole city devastated save for a few houses and the church of God, which was small, where the disciples, when they had returned after the Savior had ascended from the Mount of Olives, went to the upper room. For there it had been built, that is, in that portion of Zion which escaped destruction, together with blocks of houses in the neighborhood of Zion and the seven synagogues which alone remained standing in Zion, like solitary huts, one of which remained until the time of Maximona the bishop and Constantine the king, "like a booth in a vineyard," as it is written. Therefore Hadrian made up his mind to (re)build the city, but not the temple. And he took the Aquila mentioned above, who was a Greek interpreter, since Hadrian also was a Greek—now Aquila was related to the king by marriage and was from Sinope in Pontus—and he established him there in Jerusalem as overseer of the work of building the city. And he gave to the city that was being built his own name and the appella­tion of the royal title. For as he was named Aelius Hadrian, so he also named the city Aelia.
    15. So Aquila, while he was in Jerusalem, also saw the disciples of the disciples of the apostles flourishing in the faith and working great signs, heal­ings, and other miracles. For they were such as had come back from the city of Pella to Jerusalem and were living there and teaching. For when the city was about to be taken and destroyed by the Rom­ans, it was revealed in advance to all the disci­ples by an angel of God that they should remove from the city, as it was going to be completely destroy­ed. They sojourned as emigrants in Pella, the city above mentioned, in Transjordania. And this city is said to be of the Decapolis. But after the destruction of Jerusalem, when they had returned to Jerusalem, as I have said, they wrought great signs, as I have already said. So Aquila, after he had been strongly stirred in mind, believed in Christianity, and after a while, when he asked, he received the seal in Christ. But according to his former habit, while yet thinking the things of the heathen, he had been thoroughly trained in vain astronomy, so that also after he became a Christian he never departed from this fault of his, but every day he made calculations on the horoscope of his birth. He was reproved by the teachers, and they rebuked him for this every day but did not accomplish anything. But instead of standing rebuked, he became bold in disputation and tried to establish things that have no existence, tales about fate. Hence, as one who proved useless and could not be saved, he was expelled from the church. But as one who had become embittered in mind over how he had suffered dishonor, he was puffed up with vain jealousy, and having cursed Christianity and renounced his life he became a proselyte and was circumcised as a Jew. And, being painfully ambitious, he dedicated himself to learning the language of the Hebrews and their writings.


© 2007   A. vander Nat   Email   08-2007 Go to:   A. vander Nat's Homepage